مـ ـی دانم! کــ ــار داری!

سـ ـَرَت شــ ـلوغ است!

مـ ـی دانم!

اما اینکـ ــه موقع خـ ــواب...

روی تخـــتت... چند ثانیه...

فقط لحـ ـظه ای بــه ذهــتنت خــ ـطور کند...

کــ ـه یکـ ــ جـ ـایی...کـــ ـسی... روی تخـ ــتش...

موقع خــوابــ ـش...

برای "تــ ـو" اشـ ــک مـــ ـی ریزد!

همین هـ ـم بـ ـرای مــ ـن کـ ــافیست...

نوشته شده در تاریخ جمعه 20 اردیبهشت 1392    | توسط: sadegh    |    نظرات()